Satış Sözleşmesi

Kullanıcının almış olduğu mal ve hizmetlere karşı bedel ödeme yükümlülüğü vardır. Bu bedel tarafların anlaşması ile tespit edilir. Kullanıcı, web sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu ve Mehmet Üzüm Akademi’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcıların Akademi tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçları (Kullanıcı ismi, şifresi gibi) ile ilgili güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Akademi’nin, kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Akademi’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu oluşmaz.

Web sitesinin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve web sitesini kullananlar kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıyı bağlayacaktır. Her kullanıcı, Akademi ve/veya üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, web sitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Akademi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Akademi, kullanıcıların, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak web sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, Gizlilik Hükümlerinde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Akademi’nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Akademi’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs gibi) ve işlemler ile başkalarının fikri, sinai ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

Kullanıcılar, web sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar tarafından Akademi’ye iletilen veya web sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

İş bu Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden kullanıcı iş bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Akademi’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından sorumlu tutmayacaktır. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Akademi’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Akademi’nin almış olduğu bedel karşılığı mal verme ve/veya hizmet sunma yükümlülüğü vardır. Bu bedel tarafların anlaşması ile tespit edilir.

Kullanım koşulları gerektiğinde Mehmet Üzüm Akademi tarafından değiştirilebilir. Değişiklik olması halinde bu değişiklik/ler sitede yayımlanacak ve bu tarihten itibaren geçerli olacaktır. Hizmetlerden faydalanan, erişim sağlayan gerçek ve tüzel kişiler iş bu kullanım koşullarında yapılan bu değişiklikleri önceden kabul etmiş sayılacaklardır.

Akademi’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde kullanıcının üyeliğini silme, kullanıcıya ait dosya, belge, bilgi, içerik, mesajları silme ve/veya erişimden kaldırma hakkı vardır. Kullanıcının üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir. Kullanıcı işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Akademi’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

Kullanıcı, “Kullanıcı ismi” ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcıların iş bu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Akademi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Akademi, Kullanım Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse kullanıcıya önceden haber vermeksizin kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak kaldırabilir.

Web sitesinin yazılım ve tasarımı Akademi ve yine Akademi’nin kendinde saklı belirlediği anlaşmalı kurumların mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu Web sitesinde adı geçen şirket/şirketler, marka/markalar ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

Web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcının Web sitesine kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

Akademi, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
Mehmet Üzüm Akademi’nin Türk Patent Enstitüsünden marka hakkını almış olması nedeni ile iş bu sözleşmenin uygulanmasında 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerlidir.

Kullanıcılar, web sitesi üzerinden sunulan eğitim hizmetlerini, Akademi bilgilerini ve Akademi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Akademi’ye erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Akademi’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. Kullanıcılar, web sitesi üzerinde yer alan ve Akademi’ye ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kullanıcı, Akademi’nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Akademi, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir.